மக்களின் மவுனம் மவுனகுருவின் ஆவேசம்!

கேலிச்சித்திரம்: முகிலன் (ம.க.இ.க)